0

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER LINOLIE & PIGMENT A/S

(Opdateret 04-01-2024)

 

Nærværende udgør salgs- og leveringsbetingelser for Linolie & Pigment A/S, Øsbygade 46A, 6100 Haderslev, cvr.nr. 41189932, herefter benævnt ”Sælger”. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle køb foretaget hos Sælger, det være sig blandt andet køb foretaget via Sælgers hjemmeside, telefonisk, pr. mail eller ved fysiske køb på Sælgers adresse.

 

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder både i erhvervskøb og forbrugerkøb. Det er særskilt anført eller markeret, såfremt nogle vilkår alene gælder i erhvervskøb eller forbrugerkøb.

 

Indhold med særlig betydning er markeret med ”fed”.

 

Følgende salgs- og leveringsbetingelser fremsendes sammen med Sælgers tilbud, i tilfælde af købers afgivelse af ordre uden forudgående tilbud, fremsendes de sammen med Sælgers ordrebekræftelse og ved køb på Sælgers hjemmeside skal de godkendes af køber inden købet gennemføres.

 

Købers angivelse af særlige vilkår i bestilling, ordre el.lign. anses ikke som en fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Sælger skriftligt har accepteret disse. Salgs- og leveringsbetingelserne er således en del af aftalegrundlaget.

 

Køber skal være opmærksom på, at klude, der indeholder linolie, kan selvantænde. De bør straks druknes i en pose med vand, og efterfølgende smides ud på almindelig vis. 

 

  1. Tilbud

 

1.1 Sælgers tilbud er bindende i 10 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

 

1.2 Sælger forbeholder sig ret til prisændringer ved ekstraordinære prisstigninger som følge af kurssving, ændrede skatter og afgifter samt i øvrigt force majeure, jf. pkt. 5.3.

 

1.3 Priser er ved erhvervskøb ab sælgers virksomhed eksl. transportomkostninger og sælgers transportemballage, medmindre andet er angivet i tilbud.

 

  1. Ordrebekræftelse

 

2.1 Indkomne ordrer bekræftes af Sælger ved afsendelse af en ordrebekræftelse.

 

2.2 Det er købers ansvar at kontrollere, at ordrebekræftelsen svarer til det aftalte, samt i benægtende fald at reklamere overfor Sælger.

 

2.3 Såfremt køber ikke er enig i indholdet af ordrebekræftelsen, skal han straks reklamere skriftligt overfor Sælger. I modsat fald betragtes ordrebekræftelsen som den bindende aftale mellem parterne.

 

  1. Fortrydelsesret

 

3.1 Ved alle forbrugerkøb foretaget som fjernsalg og ved aftaler indgået uden for Sælgers forretningssted herunder bl.a. via Sælgers hjemmeside eller pr. telefon har køber som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

 

Fristen for fortrydelsesretten løber fra modtagelse af varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.

 

3.2 Fortrydelsesretten gælder dog ikke for følgende varer:

- varer som er fremstillet efter købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg (specialfremstillede varer),

- friskoprørte varer, der har en begrænset holdbarhed og derfor på sigt ændrer sine egenskaber (Aqualinum®, Linoliemaling, Retrolak® og Satin Wood Oil)

 

3.3 Ønsker køber at udnytte fortrydelsesretten skal køber senest 14 dage efter modtagelse af varen give Sælger meddelelse herom.

 

Kunden kan eventuelt vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, som fremgår af følgende hjemmeside:

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3.

                     

Hvorefter køber skal oplyse følgende:

 

-         hvilket køb der fortrydes – gerne ordrenummer

-         hvornår varerne er modtaget

-         købers navn og adresse

-         dato

-         underskrift, hvis fortrydelse sendes pr. post.

 

Da køber skal give Sælger besked om udnyttelsen af fortrydelsesretten, er det ikke tilstrækkeligt at undlade at afhente varen, såfremt denne leveres ved en pakkeshop. 

 

 

3.5 Ved fortrydelse af købet afholder køber selv betaling for returforsendelse af varen. Returforsendelsen skal være afsendt uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter køber har meddelt sælger at købet fortrydes. Varen sendes til:

 

Linolie & Pigment A/S

Øsbygade 46A

6100 Haderslev

 

3.6 Køber hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Beløbet køber kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at køber kun kan få fragtomkostningerne tilbage. For at få udbetalt det fulde beløb for varen, må den ikke være beskadiget.

 

Den handelsmæssige værdi kan eksempelvis nedsættes, hvis køber har foretaget oprøring af malingen eller helt eller delvist har blandet komponenter.

 

Hvert produkt, der er leveret og ønskes returneret, anbefales returneret komplet tilbage, med samtlige dele inkluderet og i original emballage, mangler dele eller original emballage kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

 

3.7 Når køber fortryder, refunderer Sælger alle betalinger modtaget fra køber, herunder eventuelle leveringsomkostninger.

 

Det gælder dog ikke i følgende tilfælde: Hvis køber har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af sit køb, tilbagebetaler Sælger ikke leveringsomkostningerne. Hvis køber har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som Sælger tilbyder, får køber dog ikke merudgiften refunderet.

 

Sælger tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 3 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget varen retur. Sælger gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har accepteret andet.

 

  1. Levering og risikoovergang

 

4.1 Medmindre andet fremgår af tilbuddet, sker levering og risikoovergang i erhvervskøb ved sælgers afsendelse af varen, jf. købelovens § 10. Køber sørger selv for og bekoster transportforsikring af varen efter levering.

 

4.2 Ved forbrugerkøb sker levering og risikoovergang når varen er kommet i købers besiddelse, jf. købelovens § 73. Såfremt køber selv indgår aftale med en fragtfører, anses levering dog for sket, når genstanden er kommet i fragtførerens besiddelse.

 

  1. Leveringstid og forsinkelse

 

5.1 For lagerførte varer og artikler vil afsendelse fra Sælgers virksomhed normalt ske indenfor 5-6 arbejdsdage fra endelig aftale er indgået, medmindre andet aftales.

 

For specialblandede farver, ved større bestillinger og lignende kan Sælger kontaktes for nærmere information om afsendelsestidspunkt.

 

5.2 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse, som skyldes købers forhold.

 

5.3 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, hvorved forstås bl.a. strejker, lockout, brand, hærværk i stort omfang, krig, oprør, pandemi, naturkatastrofer – herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud eller lignende hændelser, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for aftalens indgåelse samt ved leveranceumulighed.

 

5.4 Sælger er endvidere ikke ansvarlig for forsinkelse, som skyldes force majeure hos sælgers underleverandører, jf. pkt. 5.3.

 

5.5 I tilfælde af forsinkelse, skal køber reklamere straks overfor Sælger, idet køber ellers fortaber sin ret til at gøre forsinkelse gældende. Ved forbrugerkøb gælder reglerne i købelovens § 74 og 75.

 

5.6 Sælgers ansvar for købers tab som følge af forsinkelse, kan aldrig overstige 15 % af værdien af den forsinkede del af leverancen.

 

  1. Betaling

 

6.1 Købesummen forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato, medmindre andet aftales.

 

6.2 Betales købesummen ikke rettidigt, tilskrives der rente i henhold til renteloven.

 

6.3 Hvis køber ønsker betalingen oprettet som en EAN-betaling pålægges et gebyr på kr. 7,50.

 

  1. Mangler og reklamation

 

7.1 Reglerne i købeloven er gældende, dog gælder følgende under pkt. 7.2 og 7.3.

 

7.2 Sælgers ansvar for mangler er begrænset til omlevering. Såfremt det ikke er muligt for Sælger at foretage omlevering, fremsender sælger en kreditnota til køber.

 

7.3 En række af Sælgers produkter er naturprodukter udvundet bl.a. på naturpigmenter og planteolier, og produkterne specialfremstilles i hånden. Da der er tale om et natur-produkt, kan der forekomme forskelle i nuancer ved flere blandinger af den samme farve. Dette udgør ikke en mangel.

 

7.4 Køber henvises til gældende brugsanvisninger og vejledninger som bl.a. findes på Sælgers hjemmeside. 

 

7.5 Sælger er ikke ansvarlig for købers tab forårsaget af eventuelle mangler herunder indirekte tab som følge af mangelfuld leverance, f.eks. driftstab, avance-tab, dagbøder eller andre følgeomkostninger.

 

  1. Produktansvar

 

8.1 Køber skal være opmærksom på, at klude, der indeholder linolie, kan selvantænde. De bør straks druknes i en pose med vand, og efterfølgende smides ud på almindelig vis. 

 

8.2 Sælger er ikke ansvarlig for personskade eller tingsskade forårsaget af forkert brug af produktet.

 

8.3 Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, er sælger ansvarlig efter nedenstående regler: Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i købers besiddelse. I øvrigt er sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger eller andre, som Sælger har ansvaret for. Sælger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. Sælger er heller ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i henhold til disse bestemmelser.

 

8.4 I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er sælger ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.

 

8.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

  1. Indsamling af kundedata

 

9.1 Ved alle køb foretaget på Sælgers hjemmeside gemmes kundedata. Køber kan der-udover vælge om kundedata skal gemmes til fremtidige køb i et længere tidsrum, så bestillingsformularen automatisk udfyldes med kundedata ved næste køb. Kundedata indsamlet i sammenhæng med et køb vil kun blive brugt og gemt i forbindelse med købers ordre og til korrespondance med køber i den forbindelse, samt til forsendelse medmindre andet aftales med køber. Der indsamles primært data til identificering af køber, som navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt evt. firmanavn, CVR og EAN-nummer hvis køber vil identificere sig som virksomhed. Til lagring af indkøbskurv i forbindelse med købet og ved at gemme kundedata til senere køb, vil der gemmes datanøgler i cookies på købers PC som kan identificere køber.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling, lagrer Sælger ingen kreditkortoplysninger. Kun i betalingsøjeblikket skal der i et vist omfang overføres finansielle oplysninger til NETS. Dette sker med maksimale sikkerhedsforanstaltninger via en krypteret SSL-forbindelse efter forskrifter fra NETS.

Jvf. persondataloven oplyser Sælger på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning i det omfang det ønskes.

                     

  1. Klage, værneting og lovvalg

 

10.1 Ved forbrugerkøb har køber mulighed for at indbringe en tvist for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Køber kan klage til Center for Klage-løsning via klageportalen for Nævnenes Hus på www.kpo.naevneneshus.dk.

 

10.2 Forbrugere bosiddende udenfor Danmark kan indgive klage til EU-kommissionens online klageportal. Klage indgives på www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal køber angive Sælgers e-mailadresse: info@linolie.dk.

 

10.3 Eventuelle retslige tvister skal afgøres ved Retten i Sønderborg.

 

10.4 Dansk ret finder anvendelse på retsforholdet.

 

10.5 Ved forbrugerkøb hvor køber ikke er bosiddende i Danmark gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt dansk ret, medmindre der er ufravigelige lovregler, der fastlægger andet i landet, hvor køber er bosiddende